RETNINGSLINJER I FORBINDELSE MED UNDERVISNING UNDER CORONAPANDEMIEN

KØRESKOLEN ÅBNER 6/4-21 – FØLG STADIG KØRESKOLENS FACEBOOKSIDE FOR LØBENDE OPDATERINGER
– FACEBOOK: BØNNELANDS KØRESKOLE –

Fælles (teori og kørsel):

Hvis du har symptomer på Coronavirus/COVID-19, så må du ikke deltage i undervisningen!

Symptomer kan være:

 • Hoste
 • Vejrtrækningsproblemer
 • Feber

Desuden gælder de almindelige retningslinjer naturligvis også her:

 • Vask/afsprit hænder grundigt og ofte
 • Undgå håndtryk og tæt kontakt (hold afstand)
 • Host/nys i dit ærme

Coronapas:

Med coronapas skal elever og prøvetagere dokumentere følgende over for undervisere, den prøvesagkyndige eller andre personer tilknyttet lokalet eller køretøjet:
1) negativt test, der er højst 72 timer gammel fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
2) positiv test, der er mindst 14 dage og højst 12 uger gammel fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget, eller
3) gennemført vaccinationsforløb mod covid-19.

Dokumentationen kan foreligge både i papirformat og elektronisk, og navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.
Vigtigt: husk at medbringe ID.

Du finder en udførlig guide i brugen af coronapas her: Vejledning – Sådan bruger du coronapas


Bortvisning:

Bortvisning skal ske i følgende tilfælde:
1) ved uberettiget undladelse af brug af mundbind,
2) hvis der ikke kan fremvises gyldigt coronapas.


Teoriundervisningen:

 • Der skal fremvises coronapas jf. ovenstående. Manglende dokumentation medfører bortvisning jf. gældende retningslinjer
 • Mundbind skal bæres i teorilokalet, undtagen når du sidder ned
 • Afsprit dine hænder, så snart du kommer ind i teorilokalet
 • Respekter afmærkninger til pladser – flyt ikke på stolene, de står hvor de skal
 • Medbring egen kuglepen, drikkevarer m.m. 
 • Det er muligt at forsyne sig med drikkevarer og snacks – husk dog at bære mundbind og spritte hænder

Køreundervisningen:

 • Der skal fremvises coronapas jf. ovenstående. Manglende dokumentation medfører bortvisning jf. gældende retningslinjer
 • Mundbind skal bæres i skolevognen
 • Afsprit dine hænder inden du sætter dig ind i bilen
 • Benyt eventuelt handsker under kørslen
 • Medbring kun det mest nødvendige. Lad unødvendige tasker m.m. blive hjemme
 • Grundet rengøring og udluftning af bil mellem kørsler (jf. gældende retningslinjer), er der begrænsninger på hvor køretimer kan starte/slutte.

Nedenfor finder du de detaljerede retningslinjer for køreskoler. Disse kan også findes på Retsinformation.

Regler og anbefalinger for genåbning af landets køreskoler

Transportministeriet har den 31. marts 2021 udstedt bekendtgørelse om genåbning og restriktioner, krav om mundbind m.v. og coronapas for køreundervisning og køreprøver i forbindelse med håndtering af covid-19.
Reglerne gælder fra tirsdag den 6. april 2021.

Færdselsstyrelsen har samlet reglerne i dette informationsark.

Tidspunkt for retningslinjernes ikrafttræden

Reglerne gælder fra den 6. april 2021. Det betyder, at køreskoler, der i en periode har været helt eller delvist lukket, genåbnes. Dette er med undtagelse af, at køreskolen er omfattet af et geografisk område, som er undtaget fra genåbning.

Aktuelt er kommunerne: Ishøj, Brøndby, Fredensborg, Halsnæs og Gladsaxe undtaget, hvilket betyder at køreskolerne i disse kommuner foreløbigt ikke kan åbne.

Der kan dog som hidtil foretages undervisning, der er rettet direkte mod at bidrage til erhvervsmæssig transport af gods eller personer, eller mod at bidrage til et effektivt beredskab.

Hvem gælder reglerne for?

Samtlige landets køreskoler, køretøjer og lokaler, hvortil der er offentlig adgang, og herunder
1) personer, der deltager i praktisk eller teoretisk køreundervisning,
2) personer, der deltager i praktiske eller teoretiske køreprøver,
3) personer, der deltager i vejledende helbredsmæssige køretest,
4) personer, der deltager i skriftlige forprøver eller afsluttende prøver i forbindelse med godkendelse som kørelærer,
5) øvrige personer over 12 år, der er til stede i et lokale eller køretøj, hvorfra der foretages teoretisk eller praktisk køreundervisning eller hvorfra der foretages teoretisk eller praktisk prøver, vejledende helbredsmæssige prøver, eller skriftlige forprøver eller afsluttende kørelærerprøver.

Køreskoler, der udfører kørelæreruddannelse, er også omfattet af reglerne.
I det omfang undervisningsstedet er omfattet af anden regulering, herunder Undervisningsministeriets regulering og regulering af ungdomsskoleundervisning, skal denne følges.

Mundbind mv.

Der er som udgangspunkt krav om mundbind eller visir ved deltagelse i praktisk eller teoretisk køreundervisning og ved deltagelse i praktiske eller teoretiske køreprøver, vejledende helbredsmæssig køretest og skriftlige forprøver eller afsluttende prøver, når man befinder sig i et køretøj med andre eller i et lokale, hvortil offentligheden har adgang.

I forhold til praktisk køreundervisning og prøver gælder dette, når man befinder sig i et køretøj med andre.

Kravet om mundbind gælder for alle personer, der deltager i undervisningen eller prøven, samt personer over 12 år, der i øvrigt befinder sig i lokalet eller køretøjet, hvorfra der foretages undervisning, prøver eller vejledende helbredsmæssige køretest.

Undtagelser:
Kravet om mundbind gælder ikke ved deltagelse i teoretisk køreundervisning eller ved aflæggelse af teoriprøve eller skriftlig forprøver eller afsluttende prøver, når deltagerne sidder ned, eller når man befinder sig alene i et køretøj, fx ved undervisning
på manøvrebane eller køreteknisk anlæg.

Kravet om mundbind gælder endvidere ikke for undervisere og øvrige medarbejdere tilknyttet den pågældende køreskole eller prøvested, som ikke har kontakt til andre eller opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil de øvrige personer ikke har adgang. Dette vil fx kunne være administrativt personale tilknyttet skolen.

Kravet om mundbind gælder heller ikke for undervisere m.v., som den pågældende dag underviser to eller færre hold, når de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i holdlokaler. Der er som udgangspunkt tale om et ”hold”, når der undervises i teori i et teorilokale.
Praktisk køreundervisning i en skolevogn er i denne sammenhæng ikke omfattet af begrebet ”holdundervisning”. Kravet om mundbind gælder heller ikke for undervisere m.v. ved indledende holdundervisning, der foregår udenfor på manøvrebane eller køreteknisk anlæg. Foregår der i forbindelse med denne undervisning indledende holdundervisning eller uddannelsesaktiviteter i et lokale, vil aktiviteten være
omfattet undervisning i et hold inden for.
Som ved øvrige aktiviteter i landet gælder kravet om mundbind eller visir ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske
eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i
stand til at bære mundbind eller visir.
Derudover kan mundbindet eller visiret fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, fx ved kortvarig indtagelse af mad og drikke, hvis politiet skal foretage identifikation eller hvis der i en konkret færdselssituation opstår problemer med udsynet. 

Coronapas

Med coronapas skal elever og prøvetagere dokumentere følgende over for undervisere, den prøvesagkyndige eller andre personer tilknyttet lokalet eller køretøjet:

1) negativt test, der er højst 72 timer gammel fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
2) positiv test, der er mindst 14 dage og højst 12 uger gammel fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget, eller
3) gennemført vaccinationsforløb mod covid-19.

Dokumentationen kan foreligge både i papirformat og elektronisk, og navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

For yderligere information om coronapas, henvises der til sundhedsmyndighedernes information herom.

Coronapasset skal forevises ved ankomst til et lokale eller køretøj, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over og hvortil offentligheden har adgang:

– Lokaler og køretøjer, hvorfra der afvikles teoretisk køreundervisning, praktisk køreundervisning, teoretiske køreprøver, praktiske køreprøver eller vejledende helbredsmæssig køretest,
– Lokaler eller køretøjer, hvorfra der afvikles forprøver eller afsluttende prøver.

Der er ikke krav om coronapas i følgende tilfælde:
– Børn under 15 år,
– Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test,
– Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test

Pligter for underviseren

Underviseren skal forinden afviklingen af undervisningen og prøverne vejlede eleverne om reglerne om mundbind, coronapas mm., herunder at manglende overholdelse af reglerne betyder, at eleverne skal bortvises.

Derudover skal det sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Bortvisning

Bortvisning skal ske i følgende tilfælde:
1) ved uberettiget undladelse af brug af mundbind,
2) hvis der ikke kan fremvises gyldigt coronapas.

Indretning af lokaler mv.

Arealkrav:
I lokaler, der anvendes til undervisning eller prøveafholdelse, og hvortil der er offentlig adgang, må der maksimalt tillades adgang for 1 elev eller prøvedeltager pr. 4 m2 gulvareal.

I lokaler, hvor elever eller prøvedeltagere primært sidder ned, må der tillades adgang for en elev eller prøvetager pr. 2 m2 gulvareal. Eleverne bør derfor instrueres i at tage plads i lokalet straks efter ankomst, og at de skal forlade lokalet straks efter undervisningens afslutning.

Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar.

Ved indgang til lokalet skal der opsættes information om, hvor mange personer, der maksimalt må være i lokalet.

Informationsmateriale:
Der skal i eller ved lokalet opsættes informationsmateriale om
kravene om mundbind og coronapas, og at manglende overholdelse medfører bortvisning.

Der skal derudover opsættes informationsmateriale offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.

Informationsmaterialet skal også være i eller ved køretøjet.

Derudover skal det sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Indretning:
Lokalerne skal så vidt muligt indrettes, så smittefare minimeres, herunder med mulighed for at holde afstand.
Der skal være vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for eleverne og prøvetagerne både i lokalerne. I køretøjerne skal der være håndsprit tilgængeligt.

Påbud og straf

Straf:
Den, der holder en køreskole åbent i et geografisk område, som er undtaget fra åbning straffes med bøde.

Den eller de, der har rådighed over lokaler, hvortil offentligheden har adgang, der anvendes til undervisning eller prøver, kan straffes med bøde, hvis kravene om opsættelse af informationsmateriale om mundbind og coronapas samt arealkravet og indretning af lokaler ikke er opfyldt.

Endvidere kan der pålægges straf, hvis lokalerne ikke opfylder kravene om opsætning af informationsmateriale om krav om mundbind eller visir og coronapas, om regler for bortvisning og om håndtering af personer med symptomer, tilfælde hvor håndsprit eller vand ikke er tilgængeligt samt hvis der tillades adgang for personer, der ikke opfylder kravene om mundbind og coronapas.

Med bøde straffes den eller de, som har rådighed over køretøjer, hvortil offentligheden har adgang, der anvendes til undervisning eller prøver, der ikke opfylder kravene om information i eller ved køretøjerne om krav om mundbind eller visir og coronapas, om regler for bortvisning og om håndtering af personer med symptomer, og hvis krav om tilgængeligt håndsprit ikke er opfyldt, samt hvis der tillades adgang for personer, der ikke opfylder krav om brug af mundbind og coronapas.

Derudover kan personer, der ikke forlader et lokale eller et køretøj, efter at være blevet afvist som følge af manglende overholdelse af reglerne om mundbind og coronpas pålægges bøde.

Påbud:
Politiet kan påbyde at lokaler skal holde lukket i en nærmere bestemt periode, hvis reglerne om arealkrav, indretning, opsætning af informationsmateriale, overholdelse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd samt reglerne om at der skal være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for eleverne og prøvetagerne er overtrådt, og der efter politiets skøn ikke er udsigt til, at den eller de, der har rådighed over lokalerne, vil overholde bestemmelserne.

Generelle anbefalinger for smitteforebyggende tiltag

Ved praktisk køreundervisning bør der sikres udluftning med gennemtræk i 5-10 minutter før og efter undervisning samt rengøring eller desinfektion af overflader, særligt fælles kontaktpunker som rat, gearstang, håndbremse mv.
Hvis vejret tillader det, kan vinduerne i bilen rulles ned under køretimen eller, køreprøven med henblik på at sikre kontinuerligt luftskifte. Alternativt kan der tændes for bilens ventilationsanlæg, hvis dette tager ny luft ind og ikke recirkulerer luften i bilen.

Ved teoretisk køreundervisning bør der ske udluftning af lokalet en gang i timen i 5 til 10 minutter med gennemtræk, alternativt ventilationsanlæg med luftskifte i lokalet samt rengøring af fælles kontaktpunkter og andre overflader.

Personer med symptomer og personer, som er nær kontakt til en smittet, bør informeres om ikke at møde op til nogen form for fysisk undervisning eller prøve, men i stedet selvisolere og blive testet efter gældende anbefalinger.

Der er ikke krav om at undervisere eller øvrige ansatte på skolerne fremviser coronpas, men det anbefales, at personalet lader sig teste 2 gange om ugen.

Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside, vil vi antage, at du accepterer brugen af cookies. Læs om hjemmesidens brug af cookies her: Cookie information
Ja, jeg accepterer cookies.